ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน
LINE ID: @heimroyal
โครงการค่ายภาษา เราจัดทำขึ้นเพื่อเล็งเห็นถึง เยาวชนและบุคคลที่เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาสังคม ทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรม การพัฒนาเพิ่มทักษะในด้านภาษา ให้เยาวชนและบุคคลเหล่านี้ได้ ก็คือการสร้างบุคลากรที่ดี และมีประสิทธิภาพให้แก่สังคม ให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์ เรียนรู้ และตามทันความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ โครงการภาษาของเราจัดทำขึ้น โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม ความสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต ประสบการณ์ในต่างประเทศ ผู้คนต่างเชื้อชาติ และความรู้ในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการค่ายภาษานี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพิ่มแรงจูงใจและให้เยาวชนและบุคคลให้ตระหนักถึงภาวะ ความสำคัญของภาษา และสังคมภายนอก สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในกาลต่อไป ​ MESSAGE FROM HEIM ! HEIM ROYAL INTERNATIONAL SERVICE. The Company has a clear direction on Study Guidance for Study Abroad. We are experienced more than 10 years on international studies program. We understand and ready to answer your question with honest advice; Our Company has provided efficient staff in both domestic and international service to meet the needs of people and society in a comprehensive way of educational counseling. Sincerely, Mr Wisit Ngamsriwiset CEO of HEIM ROYAL INTERNATIONAL SERVICE
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมแนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน เรียนที่ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ทุนเรียนต่อจีน เรียนจีนติดต่อไหนดี เรียนต่อจีนบริษัทไหนดี เอเย่นเรียนต่อจีน อยากเรียนต่อจีน ไปเรียนภาษาที่จีนเมืองไหนดี เรียนภาษาที่จีน เรียนต่อจีน สนใจโฆษณาเว็บไซต์ www.เรียนต่อจีน.net ติดต่อ Line: @guruonlineclub